Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van
RhinoSystems BV
Deze voorwaarden zijn van toepassing en maken
onderdeel uit van alle overeenkomsten met betrekking tot
koop of aanneming of met betrekking tot andere
verplichtingen, waaruit voortvloeit dat de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SDMS bv,
hierna te noemen “RhinoSystems”,goederen en/ of
diensten dient te leveren aan een natuurlijke of
rechtspersoon, hierna te noemen”wederpartij”.

 1. Offertes en totstandkoming van
  overeenkomsten.
  1.1 Alle aanbiedingen van RhinoSystems zijn
  vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een
  uitdrukkelijke termijn van aanvaarding is
  gegeven.
  1.2 Indien deze voorwaarden van toepassing zijn
  verklaard bij niet schriftelijke totstandkoming ven
  een overeenkomst, wordt deze overeenkomst
  aangegaan onder het voorbehoud dat schriftelijke
  bevestiging volgt binnen 10 dagen nadat de
  overeenkomst is aangegaan of dat de
  overeenkomst feitelijk wordt uitgevoerd door
  RhinoSystems binnen de afgesproken termijn.
  1.3 Mondelinge toezeggingen binden RhinoSystems
  niet, behoudens schriftelijke bevestiging door
  RhinoSystems.
  1.4 Slechts indien deze voorwaarden toepasselijk zijn
  verklaard bij een overeenkomst tussen
  RhinoSystems en natuurlijke persoon, die bij het
  sluiten van de overeenkomst niet de uitoefening
  van een beroep of bedrijf handelt, hierna te
  noemen”consument “, is artikel 9 van deze
  voorwaarden mede van toepassing.
 2. Levertijd.
  2.1 RhinoSystems geeft bij het aangaan van de
  overeenkomst desgewenst naar beste vermogen
  een schatting van de levertijd.
  2.2 Overschrijding van de levertijd heeft, zelfs indien
  de leveringstijd uitdrukkelijk is overeengekomen,
  niet tot gevolg dat RhinoSystems in verzuim
  raakt. Indien RhinoSystems in gebreke blijft de
  goederen of diensten op het leveringstijdstip te
  leveren, dient de wederpartij RhinoSystems
  schriftelijk, deugdelijk in gebreke te stellen en
  RhinoSystems een termijn van ten minste 30
  dagen te gunnen om de goederen en/ of diensten
  alsnog te leveren. Eerst indien RhinoSystems in
  gebreke blijft de goederen en of diensten te
  leveren binnen de in de ingebrekestelling
  genoemde termijn, raakt RhinoSystems in
  verzuim.
  2.3 Indien een koop of afroep is gesloten, dient de
  wederpartij de te leveren goederen af te roepen
  binnen de in de overeenkomst genoemde
  termijn, bij ingebreke waarvan de wederpartij
  zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim
  raakt. Indien de afroeptermijn niet uitdrukkelijk
  is overeengekomen, geldt een termijn van 3
  maanden. Indien de wederpartij van het
  verstrijken van deze termijn de goederen niet
  heeft afgeroepen, is RhinoSystems gerechtigd de
  te leveren goederen integraal te factureren. De
  wederpartij dient de afgeroepen goederen binnen
  30 dagen na afroep af te nemen, bij gebreke
  waarvan de wederpartij zonder voorafgaande
  ingebrekestelling in verzuim raakt.
  3 Aflevering en Vervoer.
  3.1 tenzij schriftelijk anders is overeengekomen,
  levert RhinoSystems franco af aan het door de
  wederpartij opgegeven adres.
  3.2 De wederpartij dient op het door haar opgegeven
  adres een goed bereikbare losplaats te hebben,
  bij gebreke waarvan RhinoSystems aan de
  wederpartij een redelijke lossingtoeslag mag
  berekenen.
 3. Prijzen en betaling
  4.1 De door RhinoSystems opgegeven prijzen zijn
  exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.
  4.2 Indien zich tussen het moment van tot
  standkoming van de overeenkomst en de
  levering van de goederen kostprijsverhogende
  factoren, in de ruimste zin des woords, voordoen,
  is RhinoSystems gerechtigd de overeengekomen
  prijs in evenredigheid te wijzigen door
  evenredige doorberekening van de
  kostprijsverhoging op de betreffende kostenpost.
  RhinoSystems zal de wederpartij zo spoedig
  mogelijk schriftelijk op de hoogte brengen
  prijsverhogingen als bedoeld in deze bepaling.
  4.3 Indien geen contante betaling is
  overeengekomen, dient betaling van facturen,
  inclusief omzetbelasting en eventueel
  toepasselijke lossingtoelagen, binnen 14 dagen
  na factuurdatum te geschieden op de factuur
  aangegeven bank- of girorekening van
  RhinoSystems, bij gebreke waarvan de
  wederpartij zonder voorafgaande
  ingebrekestelling in verzuim raakt.
  4.4 RhinoSystems is te allen tijde gerechtigd van de
  wederpartij zekerheid te verlangen voor de
  nakoming van diens uit de overeenkomst
  voortvloeiende verplichtingen.
  4.5 Indien de wederpartij haar betalingsverplichting
  als omschreven in artikel 4.3 en 4.5 van deze
  voorwaarden niet nakomt, is zij vanaf de datum,
  waarop het verzuim aanvangt, een rente
  verschuldigd ter grootte van 1% van het
  factuurbedrag per maand, waarbij een gedeelte
  van een maand tot een maand wordt gerekend.
  4.6 Indien de wederpartij haar
  betalingsverplichtingen als bedoeld onder artikel
  4.3 en 4.5 van deze overeenkomst niet nakomt,
  is zij, indien RhinoSystems zich tot een derde
  wendt teneinde betaling door de wederpartij te
  bewerkstelligen, aan RhinoSystems terzake van
  buitenrechtelijke incassokosten verschuldigd een
  bedrag ter grootte van 15% van het
  factuurbedrag inclusief omzetbelasting en
  vertragingsrente, met een minimum van € 35,00
  onverminderd het recht van RhinoSystems
  volledige schadevergoeding te vorderen, indien
  de buitenrechtelijk incassokosten meer belopen
  dan 15% van het factuurbedrag inclusief
  omzetbelasting en vertragingsrente.
  4.7 Door RhinoSystems ontvangen bedragen
  strekken allereerst tot betaling van de
  verschuldigde kosten, vervolgens van de
  verschuldigde rente, terwijl het restant zal
  worden afgeboekt van de oudste factuur,
  ongeacht de door de wederpartij vermelde
  strekking van betaling.
  4.8 Indien een koop op afroep is gesloten, is
  RhinoSystems gerechtigd iedere afroep
  afzonderlijk te factureren, in welk geval artikel
  4.1 tot en met 4.7 ook van toepassing zijn op
  iedere factuur afzonderlijk.
 1. Opschortingsrecht en
  eigendomsvoorbehoud.
  5.1 Indien de wederpartij niet voldoet aan haar
  betalingsverplichtingen als omschreven in artikel
  4 van deze voorwaarden, is RhinoSystems
  gerechtigd de uitvoering van alle
  overeenkomsten met de wederpartij op te
  schorten, totdat betaling van de hoofdsom, rente
  en incassokosten heeft plaatsgevonden of totdat
  de wederpartij voldoende zekerheid heeft gesteld
  voor betaling van de hoofdsom, rente en
  incassokosten.
  Alle geleverde en te leveren goederen
  blijven eigendom van RhinoSystems,totdat
  betaling van de hoofdsom, rente en
  incassokosten heeft plaatsgevonden of totdat de
  wederpartij voldoende zekerheid heeft gesteld
  voor betaling van de hoofdsom, rente en
  incassokosten.
  5.2 Alle geleverde en de te leveren goederen blijven
  eigendom van RhinoSystems, totdat de
  wederpartij heeft voldaan aan al haar
  betalingsverplichtingen jegens RhinoSystems, die
  voortvloeien uit overeenkomsten, die betrekking
  hebben op de leverantie van RhinoSystems aan
  de wederpartij.
  5.3 Zolang RhinoSystems eigenaar van de geleverde
  goederen blijft op grond van het hierboven
  bepaalde, is het de wederpartij niet toegestaan
  over de goederen te beschikken, ook niet door
  verstrekking van de goederen tot onderpand aan
  derden. Indien de wederpartij desondanks de
  goederen doorlevert of verstrekt tot onderpand
  aan derden, dient zij de gelden of vorderingen,
  die zij door verkoop c.q. onderpand verkrijgt, aan
  RhinoSystems over te dragen.
  5.4 Indien de wederpartij haar
  betalingsverplichtingen behoorlijk of niet tijdig
  nakomt, in staat van faillissement wordt
  verklaard, surseance van betaling vraagt of haar
  bedrijf liquideert, dient zij de afgegeven
  goederen, die gevolge artikel 5.2 van deze
  voorwaarden of anderszins eigendom van
  RhinoSystems zijn, binnen 48 uur, nadat zij
  daartoe schriftelijk zal zijn gesommeerd, aan
  RhinoSystems terug te geven. Nat teruggave van
  de goederen zal de wederpartij worden
  gecrediteerd voor de marktwaarde van de
  goederen op de dag van teruggave.
 2. Kwaliteit, hoeveelheid, gebreken, keuring
  en klachten.
  6.1 Klachten over uiterlijk waarneembare gebreken
  aan de geleverde goederen en/ of de verleende
  diensten dienen binnen twee werkdagen na
  ontvangst der goederen en/ of het verlenen van
  de dienst schriftelijk ter kennis van
  RhinoSystems te worden gebracht, bij gebreke
  waarvan de wederpartij het recht, deugdelijke
  nakoming van de overeenkomst of vervangende
  schadevergoeding te vorderen,verliest.
  6.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 6.1 dienen
  klachten over geleverde goederen en/ of
  verleende diensten uiterlijk binnen veertien
  dagen, nadat de wederpartij redelijkerwijs kennis
  had kunnen nemen van de gebreken, schriftelijk
  kennis van RhinoSystems te worden gebracht, bij
  gebreke waarvan de wederpartij het recht,
  deugdelijke nakoming van de overeenkomst of
  vervangende schadevergoeding te vorderen,
  verliest.
  6.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 6.1 en 6.2
  van deze voorwaarden en onverminderd het
  bepaalde in de fabrieksgarantie, die de goederen
  begeleidt, garandeert RhinoSystems de
  deugdelijkheid van de door haar geleverde
  goederen en de door heer verleende diensten
  gedurende een termijn van zes maanden na
  levering c.q dienstverlening.
  6.4 De wederpartij dient de afgeleverde goederen
  en/ of verleende diensten terstond na aflevering
  te controleren op uiterlijk waarneembare
  gebreken, afmetingen en hoeveelheid.
  Behoudens tegenbewijs geldt aftekening van de
  afleverbon of vrachtbrief zonder aantekening van
  protest al bewijs dat de goederen in de juiste
  hoeveelheden, afmetingen en zonder gebreken
  zijn afgeleverd.
  6.5 Indien de wederpartij klaagt over de kwaliteit van
  de afgeleverde goederen en/ of verleende
  diensten, dient zij RhinoSystems in de
  gelegenheid te stellen de originele pakketten,
  pakken, bundels of losse materialen , waarop de
  klachten betrekking hebben, te inspecteren, bij
  gebreke waarvan de wederpartij het recht,
  deugdelijke nakoming van de overeenkomst of
  vervangende schadevergoeding te
  vorderen,verliest. Verwerking van geleverde
  goederen heeft tot gevolg dat alle
  aansprakelijkheid van RhinoSystems terzake van
  gebreken aan geleverde goederen en/ of
  verleende diensten vervalt, tenzij de wederpartij
  RhinoSystems een redelijk mogelijkheid heeft
  geboden de klachten te onderzoeken.
  6.6 Indien klachten met betrekking tot RhinoSystems
  geleverde goederen en/of diensten gegrond zijn,
  tijdig zijn gemeld kosteloos herstellen.
 1. Aansprakelijkheid
  7.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 sluit
  RhinoSystems iedere aansprakelijkheid voor
  schade, inclusief de gevolgschade, ten gevolge
  van ondeugdelijk- daaronder begrepen niet tijdig
  levering en van gebreken in de afgeleverde
  producten en gedragingen van werknemers van
  RhinoSystems en door RhinoSystems
  ingeschakelde hulppersonen uit, met uitzondering
  van aansprakelijkheid voor schade, die het
  gevolg is van gedragingen van de directie van
  RhinoSystems, die opzettelijk of met grove
  schuld schade toebrengen aan de wederpartij.
  7.2 Indien RhinoSystems bij producten, die zij levert,
  instructies sluit, dient de wederpartij er zorg voor
  te dragen dat zij en/ of haar personeel deze
  instructies nauwkeurig naleven en dient de
  wederpartij daartoe voldoende toezicht uit te
  oefenen, bij gebreke daarvan RhinoSystems
  iedere aansprakelijkheid aangaande schade, die
  direct of indirect het gevolg is van het gebruik of
  de toepassing van door RhinoSystems
  geleverde goederen en/of verleende
  diensten, uitsluit de wederpartij RhinoSystems in
  en buiten rechte vrijwaart terzake van
  aanspraken van derden – daaronder begrepen
  personeel van wederpartij- met betrekking tot
  schade, die direct of indirect het gevolg is van
  het gebruik of de toepassing van door
  RhinoSystems geleverde goederen en/of
  verleende diensten.
  7.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is
  de wederpartij aansprakelijk voor iedere schade
  aan de af te leveren en/of te verwerken
  goederen, waaronder die uit diefstel, vernieling
  etc. indien en zolang de goederen worden
  opgeslagen op bet terrein van de wederpartij.
 2. Tekortkoming en ontbinding
  8.1 indien de wederpartij haar verplichtingen, die
  voortvloeien ui de overeenkomst, niet of niet
  tijdig nakomt, is RhinoSystems bevoegd de
  overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk te
  ontbinden, onverminderd haar recht op
  schadevergoeding.
  8.2 Indien RhinoSystems op grond van niet of niet
  tijdige nakoming van de verplichtingen door de
  wederpartij als bedoeld in artikel 8.1. haar uit de
  overeenkomst voortvloeiende verplichtingen
  opschort of de overeenkomst ontbindt, is zij
  gerechtigd de reeds geleverde goederen en/ of
  verleende diensten, voorzover die nog niet zijn
  verwerkt, zonder gerechtelijke tussenkomst
  terstond terug te nemen. De wederpartij zal in
  dat geval verplicht zijn al haar medewerking te
  verlenen.
  8.3 Indien RhinoSystems niet toerekeningbaar tekort
  schiet in de nakoming van haar verplichtingen
  voortvloeiend uit de overeenkomst, is zij
  gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op
  te schorten of te wijzigen, zonder dat daardoor
  enige schadevergoedingsplicht jegens de
  wederpartij zal ontstaan. Eerst indien en
  voorzover opschorting zoals bedoeld in deze
  bepaling langer duurt dan zestig dagen, is de
  wederpartij gerechtigd de overeenkomst
  schriftelijk te ontbinden.
  8.4 Indien de wederpartij niet toerekenbaar
  tekortschiet in de nakoming van haar
  verplichtingen, die voortvloeien uit deze
  overeenkomst, is de wederpartij gerechtigd de
  overeenkomst te ontbinden, indien en voorzover
  zij aan RhinoSystems de door RhinoSystems
  geleden schade, die het gevolg is van de
  ontbinding, vergoedt.
  8.5 Tekortkomingen in de nakoming van een of meer
  van haar verplichtingen voortvloeiend uit deze
  overeenkomst kunnen niet aan de
  tekortkomende partij worden toegerekend, indien
  deze- direct of indirect- het gevolg zijn van of
  samenhangen met maatregelen of voorschriften
  opgelegd door de overheid, natuurrampen, staat
  van beleg, staat van oorlog, technische storingen
  in het bedrijf van de tekortkomende partij of haar
  toeleveranciers, stagnatie in de aanvoer van
  grondstoffen en handelswaren, abnormaal hoog
  ziekteverzuim, werkstakingen, uitsluitingen,
  bedrijfsbezettingen, verkeersbelemmeringen,
  technische storingen aan vervoermiddelen
  import- of exportbelemmeringen, brand, explosie
  of andere omstandigheden, die buiten de
  invloedssfeer van de tekortkomende partij zijn
  gelegen, indien en voorzover het bovenstaande
  een deugdelijk en tijdige uitvoering van de
  overeenkomst door de tekortkomende partij
  belemmeren en deze daarop redelijkerwijs geen
  invloed heeft kunnen uitoefenen.
  8.6 Indien een der partijen surseance van betaling
  vraagt, failliet wordt verklaard of jegens de
  wederpartij in verzuim raakt kan de andere partij
  de overeenkomst schriftelijk ontbinden,
  onverminderd haar recht op schadevergoeding.
 3. Conversie
  9.1 De nietigheid, de vernietiging of het buiten
  beschouwing laten van een bepaling van deze
  voorwaarden of een deel daarvan heet niet tot
  gevolg dat de overige bepalingen, respectievelijk
  het resterende deel van de bepaling nietig zijn,
  worden vernietigd, respectievelijk buiten
  beschouwing worden gelaten.
  9.2 Een bepaling in deze voorwaarden, die wordt
  vernietigd wegens strijd met een algemeen
  bindend voorschrift of die in de bijzondere
  omstandigheden van het geval buiten
  beschouwing moet worden gelaten, wordt
  vervangen door een bepaling, die rechtens
  toelaatbaar zou zijn geweest c.q. in de bijzonder
  omstandigheden van het geval toegepast zou
  kunnen worden en die RhinoSystems de beste
  bescherming biedt terzake van de in de
  vernietigde c.q. buiten beschouwing gelaten
  bepaling geregelde materie.
 4. Geschillen
  10.1Op de tussen RhinoSystems en de
  wederpartij gesloten overeenkomst en alle
  daaruit voortvloeiende verbintenissen is van
  Toepassing.
  10.1Alle geschillen, die voortvloeien uit de
  overeenkomst tussen RhinoSystems en de
  wederpartij en/of de uitvoering daarvan,
  zullen worden berecht naar Nederlands
  recht door de Arrondissementsrechtbank te
  Den Haag, tenzij op grand van een
  algemeen verbindend voorschrift
  dwingendrechtelijk een andere rechter
  bevoegd zou zijn